Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2023

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2023 - dokument w wersji pdf

Na podstawie artykułu 14 w związku z artykułem 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dziennik Ustaw z 2019 roku pozycja 1696, z późniejszymi zmianami) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Rodzaj dostępności - Dostępność architektoniczna

Zadania:

Realizacja przepisów wynikających z artykułu 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostkach podległych poprzez:

 • zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
 • Instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń z wyłączeniem technicznych,
 • Zapewnienie informacji na temat rozkładu dostępnych dla interesanta pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
 • Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w artykule 2 punkt 11 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji z budynku w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia,
 • Sporządzanie rocznych raportów z realizacji zadań na rzecz zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, przypisanych w przedmiotowym planie działania i Decyzji numer 205/2020 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; terminy sporządzania raportów: każdorazowo do dnia 31 grudnia każdego roku i/lub doraźnie według potrzeb na wniosek Koordynatora do spraw dostępności w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

W indywidualnym przypadku, jeżeli Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie i/lub jednostki podległe nie są w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zobowiązane są zapewnić tym osobom dostęp alternatywny zgodnie z artykułem 7 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Okresy sprawozdawcze:

do 31 grudnia za dany rok (począwszy od terminu: 31.12.2020 za rok 2020)

Komórki/jednostki realizujące zadania:

Zespół do spraw dostępności powołany Decyzją numer 205/2020 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie z dnia 11. 09. 2020 roku w sprawie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Komendanci Miejscy i Powiatowi Policji województwa lubelskiego

Komendanci Komisariatów Policji na terenie województwa lubelskiego.

Uwagi:

Zadanie realizowane zgodnie z zakresem merytorycznym poszczególnych komórek/jednostek

Rodzaj dostępności - Dostępność cyfrowa

Zadania:

Realizacja przepisów wynikających z Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w porozumieniu z KGP poprzez:

 • Instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,
 • Zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności w postaci pliku elektronicznego, zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
 • Sporządzanie rocznych raportów z realizacji zadań na rzecz zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, przypisanych w przedmiotowym planie działania i Decyzji numer 205/2020 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; terminy sporządzania raportów: każdorazowo do dnia 31 grudnia każdego roku i/lub doraźnie według potrzeb na wniosek Koordynatora do spraw dostępności w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie,

W indywidualnym przypadku, jeżeli Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie i/lub jednostki podległe nie są w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zobowiązane są zapewnić tym osobom dostęp alternatywny zgodnie z artykułem 7 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Okresy sprawozdawcze:

do 31 grudnia za dany rok (począwszy od terminu: 31.12.2020 za rok 2020)

Komórki/jednostki realizujące zadania:

Zespół do spraw dostępności powołany Decyzją numer 205/2020 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie z dnia 11. 09. 2020 roku w sprawie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Komendanci Miejscy i Powiatowi Policji województwa lubelskiego

Komendanci Komisariatów Policji na terenie województwa lubelskiego.

Uwagi:

Zadanie realizowane zgodnie z zakresem merytorycznym poszczególnych komórek/jednostek

Rodzaj dostępności - Dostępność komunikacyjno - informacyjna

Zadania:

Realizacja przepisów wynikających z Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez:

 • Zapewnienie obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w artykule 3 punkt 5 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu on-line do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,
 • Zapewnienie na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z właściwymi komórkami Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie  w formie określonej w tym wniosku (artykuł 31 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami),
 • Wyznaczenie w jednostkach podległych Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie osób odpowiedzialnych za realizację wyżej wymienionej ustawy,
 • Publikacja na stronach internetowych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek podległych informacji o osobach odpowiedzialnych za realizację Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • Publikacje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie raportu dostępności opracowanego przez Koordynatora dostępności Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie zgodnie z artykułem 11 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • Sporządzanie rocznych raportów z realizacji zadań na rzecz zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, przypisanych w przedmiotowym Planie działania, w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku lub jednorazowo na konkretny wniosek.

W indywidualnym przypadku, jeżeli Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie i/lub jednostki podległe nie są w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zobowiązane są zapewnić tym osobom dostęp alternatywny zgodnie z artykułem 7 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Okresy sprawozdawcze:

do 31 grudnia za dany rok (począwszy od terminu: 31.12.2020 za rok 2020)

Komórki/jednostki realizujące zadania:

Zespół do spraw dostępności powołany Decyzją numer 205/2020 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie z dnia 11. 09. 2020 roku w sprawie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Komendanci Miejscy i Powiatowi Policji województwa lubelskiego

Komendanci Komisariatów Policji na terenie województwa lubelskiego.

Uwagi:

Zadanie realizowane zgodnie z zakresem merytorycznym poszczególnych komórek/jednostek.

Plan sporządziła/opracowała: podinspektor  Edyta Naja

 

 

 

 

Metryczka

Data wytworzenia : 06.10.2020
Data publikacji : 06.10.2020
Data modyfikacji : 06.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinspektor Edyta Naja
Osoba udostępniająca informację:
podinspektor Marlena Dudkowska-Kot Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
podinspektor Marlena Dudkowska-Kot
do góry