Dostęp do zasobów archiwalnych KWP w Lublinie - Dostęp do zasobów archiwalnych - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

Dostęp do zasobów archiwalnych KWP w Lublinie

Zasób archiwalny

 

Archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie posiada w swoim zasobie dokumentację stanowiącą zespół zamknięty Komendy Wojewódzkiej MO powstały w latach 1955-1990 oraz zespół otwarty Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.


 

Dokumenty wytworzone w latach 1944-1954 przez Komendę Wojewódzką MO w Lublinie zostały przekazane do Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie.


 

Dokumentację Archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji  w Lublinie udostępnia się do celów:

 • służbowych uprawnionym podmiotom,

 • naukowo-badawczych, publicystycznych i innych.

 

Akta znajdujące się w archiwach i składnicach akt Policji mogą być udostępnione do celów naukowo-badawczych, publicystycznych i innych, jeśli nie narusza to prawnie chronionych interesów Rzeczpospolitej Polskiej i jej obywateli.

          

Wnioski o udostępnienie akt należy kierować na adres:

 

Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Komendy Wojewódzkiej Policji  w Lublinie

ul. Narutowicza 73, 20- 019   Lublin

 

Udostępnianie akt stanowiących dokumentację niearchiwalną następuje poprzez:

 1. umożliwienie podmiotom zainteresowanym albo ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami;

 2. przekazanie podmiotom zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie;

 3. przekazanie podmiotom zainteresowanym kopii akt lub wyciągu z akt;

 4. wypożyczenie podmiotom zainteresowanym akt lub ich części.


 

Udostępnianie akt stanowiących materiały archiwalne następuje poprzez:

 1. umożliwienie zainteresowanym albo ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami;

 2. przekazywanie zainteresowanym informacji zawartych w materiałach archiwalnych w postaci pisemnej odpowiedzi na zapytania albo w postaci reprodukcji materiałów.

 

Akta udostępnia się na  podstawie pisemnego wniosku podmiotu  zainteresowanego  zawierającego:

 1. imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji - jeżeli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel;

 2. nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały - jeżeli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej;

 3. wskazanie materiałów lub szczegółowe określenie tematu (cezura czasowa, zasięg terytorialny), którego one dotyczą;

 4. określenie celu i proponowany sposób wykorzystania udostępnionych materiałów, 
  w przypadku udostępnienia dla celów naukowo-badawczych zaświadczenie z uczelni.


 

Udostępnianie akt:

 1. zawierających informacje niejawne - następuje zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych;

 2. zawierających informacje publiczne – następuje zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej;

 3. zawierających dane osobowe - następuje zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;

 4. operacyjnych - następuje zgodnie z przepisami regulującymi czynności operacyjno–rozpoznawcze i z przepisami o ochronie informacji niejawnych.


 

Udostępnienie akt i uwierzytelnionych kserokopii z tych akt nie zawierających informacji niejawnych, stanowiących zasób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie udostępnia się za zgodą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.


 

Archiwum, udostępniając dokumentację dla celów naukowo-badawczych informuje 
o odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa cywilnego w przypadku wykorzystania wiadomości uzyskanych z udostępnionej dokumentacji w sposób naruszający dobra osobiste osób trzecich.


 

Akta udostępnia się w pomieszczeniach archiwum KWP w Lublinie, w obecności pracownika archiwum. Archiwum wydaje również zaświadczenia na podstawie posiadanych archiwaliów.


 

Szczegółowe zasady udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zawarte są w:

 • ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym (Dz. U.
  z 2018 r., poz. 217);

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. Nr 196, poz. 1161);

 • Zarządzenie nr 43 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.09.2017 r.  w sprawie trybu brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz sposobu postępowania
  z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w przypadku trwałego zaprzestania działalności przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organy i jednostki organizacyjne podległe temu ministrowi lub przez niego nadzorowane(Dz.. Urz. MSWiA poz. 59);

 • Zarządzenie  Nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. 
  w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej 
  w Policji (Dz.Urz. KGP Nr 16, poz. 95).

Metryczka

Data publikacji 07.12.2018
Data modyfikacji 07.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych KWPw Lublinie
Osoba udostępniająca informację:
mł.asp. Krzysztof Martirosjan KWP w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
mł. asp. Krzysztof Martirosjan
do góry