Informacje ogólne - Dostęp do informacji publicznej - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Informacje ogólne

W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej BIP KWP w Lublinie, prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres, listem tradycyjnym lub elektronicznym:
 
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
ul. Narutowicza 73
20-019 Lublin
adres e-mail: bip.kwp@lu.policja.gov.pl
 
 
 
 Dla ułatwienia zachęcamy Państwa do skorzystania z przykładowego formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej. 
 
przykładowy wzór wniosku
 
Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie nie będzie możliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
 
Jednocześnie informujemy, że ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadkach przewidzianych ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. Odmowa udostępnienia informacji następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 
Informujemy ponadto, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003 r. (II SAB 372/03) obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.
 
Należy również zauważyć, że w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. (sygn. II S.A. 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) nie znajduje zastosowania. Na podstawie jej art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zm.). W drugiej sytuacji informacja nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.
 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA – INFORMACJA PUBLICZNA

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO) informuję, że:

  1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, z siedzibą przy ul. Narutowicza 73, tel. 47 811 5600.

  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie – e-mail: iod.kwp@lu.policja.gov.pl.

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - podstawą prawną przetwarzania danych jest ustawa o dostępie do informacji publicznej.

  4.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na złożony wniosek, a po tym czasie przez czas określony w przepisach ustawy
    o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

  5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem obowiązku przekazania takich danych w przypadku konieczności skorzystania z trybu administracyjnego w myśl przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (np. wydanie decyzji administracyjnej).

Metryczka

Data wytworzenia 12.06.2019
Data publikacji 12.06.2019
Data modyfikacji 27.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
nadkom. Marlena Dudkowska-Kot
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Marlena Dudkowska-Kot Zespół Komunikacji Społecznej KWP w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
podinsp. Marlena Dudkowska-Kot
do góry