Brak tematu - Dostęp do informacji publicznej - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Brak tematu

W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej BIP KWP w Lublinie, prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres, listem tradycyjnym lub elektronicznym:
 
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
ul. Narutowicza 73
20-019 Lublin
adres e-mail: prezydialny@lu.policja.gov.pl
 
 
 
 Dla ułatwienia zachęcamy Państwa do skorzystania z przykładowego formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej. 
 
przykładowy wzór wniosku
 
Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
 
Jednocześnie informujemy, że ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003 r. (II SAB 372/03) obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.
 
Należy również zauważyć, że w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. (sygn. II S.A. 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) nie znajduje zastosowania. Na podstawie jej art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zm.). W tej sytuacji informacja nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.
 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA – INFORMACJA PUBLICZNA

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO) informuję, że:

 1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji
  w Lublinie, z siedzibą przy ul. Narutowicza 73, tel. (81) 535 44 25.

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Komendzie Wojewódzkiej Policji
  w Lublinie – e-mail: iod.kwp@lu.policja.gov.pl.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

1). udzielenia odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - podstawą prawną przetwarzania danych jest ustawa o dostępie do informacji publicznej;

2). udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania – podstawą prawną przetwarzania danych jest ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

 1.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na złożony wniosek, a po tym czasie przez czas określony w przepisach ustawy
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 2. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 3. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może spowodować brak możliwości udzielenia odpowiedzi na złożony wniosek.

Metryczka

Data publikacji 29.11.2007
Data modyfikacji 19.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Wojciechowska
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Andrzej Fijołek Zespół Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Andrzej Fijołek
do góry