Dochody budżetowe 2022 - Ciężary publiczne - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Ciężary publiczne

Dochody budżetowe 2022

Plan dochodów budżetowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie według ustawy budżetowej na 2022 rok

Rozdział 75404

Paragraf 0590 – „Wpływy z opłat za koncesje i licencje”, Plan: 31 000,00;

Paragraf 0610 – „Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów”, Plan: 110 000,00;

Paragraf 0630 – „Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego”, Plan: 12 000,00;

Paragraf 0640 – „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”, Plan: 1 000,00;

Paragraf 0690 – „Wpływy z różnych opłat”, Plan: 111 000,00;

Paragraf 0750 – „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze”, Plan: 72 000,00;

Paragraf 0830 – „Wpływy z usług”, Plan: 112 000,00;

Paragraf 0870 – „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych”, Plan: 51 000,00;

Paragraf 0920 – „Pozostałe odsetki”, Plan: 1 000,00;

Paragraf 0940 – „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”, Plan: 25 000,00;

Paragraf 0950 – „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”, Plan: 54 000,00;

Paragraf 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”, Plan: 13 000,00;

Razem Rozdział 75404: 593 000,00

Rozdział 75405

Paragraf 0580 – „Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych” Plan: 2 000,00;

Paragraf 0630 – „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego”, Plan: 5 000,00;

Paragraf 0640 – „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” Plan: 2 000,00;

Paragraf 0690 – „Wpływy z różnych opłat”, Plan: 281 000,00;

Paragraf 0750 – „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze”, Plan: 27 000,00;

Paragraf 0870 – „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych”, Plan: 6 000,00;

Paragraf 0920 – „Pozostałe odsetki”, Plan: 18 000,00;

Paragraf 0940 - „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”, Plan: 46 000,00;

Paragraf 0950 - „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”, Plan: 175 000,00;

Paragraf 0970 - „Wpływy z różnych dochodów”, Plan: 61 000,00;

Razem Rozdział 75405: 623 000,00;

Ogółem Rozdział 75404 i Rozdział 75405: 1 216 000,00.

Metryczka

Data wytworzenia : 11.05.2022
Data publikacji : 12.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Rut
Osoba udostępniająca informację:
podinspektor Marlena Dudkowska-Kot Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
do góry