Ciężary publiczne - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Ciężary publiczne

Ciężary publiczne

Realizacja  dochodów budżetowych KWP w Lublinie na 30 września 2017 r.

 

Rozdział 75404 – Komenda Wojewódzka Policji

§ 0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje

10 533,65

§ 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

99 625,00

§ 0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

24 536,12

§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

188,96

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat

48 032,77

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

47 448,04

§ 0830 - Wpływy z usług

123 904,65

§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

57 799,83

§ 0920 - Pozostałe odsetki

274,94

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

23 641,48

§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

24 326,28

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

22 110,84

Razem rozdział 75404

482 422,56

 

 

Rozdział 75405 – Komendy Miejskie/Powiatowe Policji

§ 0570 - Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

2 731,37

§ 0580 – Wpływy grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 275,56

§ 0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

4 184,28

§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

3 218,68

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat

299 419,31

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

23 248,26

§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

1 229,05

§ 0920 - Pozostałe odsetki

11 044,36

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

53 852,85

§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

149 081,47

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

44 190,19

Razem rozdział 75405

593 475,38

Metryczka

Data publikacji 09.05.2017
Data modyfikacji 31.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Rut
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Andrzej Fijołek ZKS KWP LUBLIN
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Andrzej Fijołek
do góry