Ciężary publiczne - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Ciężary publiczne

Ciężary publiczne

Ciężary publiczne

 

Realizacja  dochodów budżetowych KWP w Lublinie na 30 czerwca 2018 r.

 

 

Rozdział 75404 – Komenda Wojewódzka Policji

§ 0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje

24 877,78

§ 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

53 775,00

§ 0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

15 722,02

§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

127,94

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat

20 942,86

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

36 384,47

§ 0830 - Wpływy z usług

55 061,43

§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

141 354,98

§ 0920 - Pozostałe odsetki

2 126,04

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

32 831,33

§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

7 354,14

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

9 625,64

Razem rozdział 75404

400 183,63

 

 

Rozdział 75405 – Komendy Miejskie/Powiatowe Policji

§ 0570 - Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

0,00

§ 0580 – Wpływy grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

472,42

§ 0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

12 621,94

§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

1 376,28

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat

200 524,82

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

13 998,09

§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

24 438,70

§ 0920 - Pozostałe odsetki

6 613,61

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

33 788,08

§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

86 704,60

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

37 422,98

Razem rozdział 75405

417 961,52

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 30.07.2018
Data modyfikacji 01.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Rut
Osoba udostępniająca informację:
kom. Andrzej Fijołek ZKS KWP LUBLIN
Osoba modyfikująca informację:
kom. Andrzej Fijołek
do góry